VESTLEJA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 10045653

Koolituskava B1 ( 40 ak.t.)

30 ak.t-10 iseseisvat tood.

 

 

1.Õppekava nimetus

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B1 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.

3. Õpiväljundid

 

Koolituse lõpuks õppija:

• Saab kuulamisel aru põhilisest infost tuttaval teemal: töö, reisimine, vaba aeg jne

• Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest

• Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused)

• Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Koolituse eesmärgid

 

B1-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B1 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust B1-taseme eksami sooritamiseks.

Õppija saab hakkama eestikeelses keskkonnas.

 

Õppemeetodid

B1-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

4. Õpingute alustamise tingimused

·                                                                                                                                       B1-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus, seda ka A2-tasemeeksami edukalt läbinu.

·                                                                                                                                       Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

·                                                                                                                                       Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust A2-tasemele.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 40 tundi, millest kontaktõpe on 30 tundi ja iseseisev töö 10 tundi.

Iseseisva töö puhul õppija (jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks) iga teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid:

·                                                                                                                                     info hankimine, andmine ja vastuvõtmine;

·                                                                                                                                      oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;

·                                                                                                                                      sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine või neist jutustamine;

·                                                                                                                                      igapäevaelu-, töö- või teenindusalase probleemi lahendamine, kuulab audiomaterjali, teeb teste jm.

Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas à 2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4–7 kuud.

 

 

6. Õppe sisu

Jrk.

Teemad

Ôppesisu

1

Reisimine, transport, vaatamisväärsused
18 ak.t
13 aud-5 iseseisvat 
tööd

Huvitavad kohad, harrastused

▪ info ja soovitused reiside ja matkade kohta

▪ turismireisid

▪ reisielamused

▪ huvitavad kohad

2

Inimene, inimsuhted ühiskonnas
18 ak.t.
13 aud-5isesisvat
tööd

Rahvus, nende erinevused

▪ oma sõbra või sõpruskonna kirjeldamine

▪ rühmituse või organisatsiooni eesmärkidest, tegevusest ja meeldejäävatest sündmustes rääkimine

 3 Lõputest
4.aud.t
 
  kokku: 40 ak.t.
30 aud-10 iseseisvat tood.
 

7. Õppekeskkonna kirjeldus

Ôppetööks rendime ruume

• Jõhvi Vene Põhikoolis, Narva mnt. 16

• Sillamäe Gümnaasiumis, Viru pst. 26                

• Sillamäe Eesti Põhikoolis, Tškalovi tn. 21

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 2–5 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt hästi varustatud õppeklassid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid, dataprojektorid, magnettahvel,   markerid, CD-mängija, õppematerjalid. Koolitusruumid,   õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ning     tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks.

8. Õppematerjalide loend

Põhiõpik: Eesti keele õpik B1, B2+CD. Mare Kitsnik. 2012

Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega. Aavo Valmis, Lembetar Valmis. TEA kirjastus. 2016.

Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2). Autor: Inga Mangus, Merge Simmul. Kirjatark OÜ. 2015

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. Kiri-Mari kirjastus. 2015.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus. 2014.

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:                 http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b1-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka õppematerjalide kuulamine. Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

9. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

 

Hindamisel lähtume B1-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid. Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B1-taseme testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.

10. Õpetajate kvalifikatsiooni õpi- ja töökogemuse kirjeldus

1. Jelena Ohakas i. k. 45612252247

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Lõpetas: Talllinna Pedagoogikaülikool (22. juuni 1995) dipl. nr. AC 000401

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Eriala: Vene kooli eesti keele õpetaja

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Koolitamise kogemus 28. aastat

 

2. Berta Kaśina i. k. 44508192216

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Lõpetas: Kohtla – Järve Keskkool nr.5 (20.06.1964) dipl. nr. 003228

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Eriala: Lasteaiakasvataja

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Koolitamise kogemus 40. aastat

 

3. Reet Lümat i. k. 44812162233

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledź (22. juuni 2006) dipl. nr. AA 002759

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Eriala: Eesti keel teise keelena

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Koolitamise kogemus 36. aastat

 

4. Dmitri Kolotuśkin i. k. 37709182214

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Lõpetas: Tallinna Pedagoogikaülikool (14. juuni 2002) dipl. nr. 6295

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Eriala: Eesti keel võõrkeelena

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Koolitamise kogemus 14. aastat