VESTLEJA KOOLITUS

Őppeasutuse kood: 10045653

Koolituskava  B2 

Moodul 1

(240 ak.t.)

130 aud-110 iseseisvat tööd

 

 

1.Őppekava nimetus

Eesti keele B2 - taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

2.Őppekavarühm

Vőőrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel vőőrkeelena.

Őppetöö toimub  vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm : täiskasvanud,kes soovivad alustada eesti keele őpingutega. Őpperühma suurus on tavaliselt 8-10 inimest.

( Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Őppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi  B2- taseme keeleokuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja.  B2-taseme eesti keele oskus“.

3.Őpiväljundid

 

Kursuse läbinu
*põhjendab ja kaitseb oma arvamusi;
* esineb ettevalmistatud sõnavõtuga;
* arutleb kursuse raames läbitud teemadel;
* leiab tekstidest infot ja teeb nende põhjal üldistusi;
* kirjutab läbitud teemadel arvamuskirjutisi, esitades pool- ja vastuargumente;
* kirjutab erinevat tüüpi poolametlikke kirju;
* moodustab ja kasutab kõnes ja kirjas mitmuse osastavat, umbisikulist tegumoodi ja
omadussõnade võrdlusastmeid;
* moodustab ja kasutab kõnes ja kirjas kesksõnu ning des-vormi,
* pöörab tähelepanu sõnajärjele lauses.

Koolituse eesmärgid

B2 - taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme  B2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B2 - taseme keeleokuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B2 - taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B2- taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Eesti keele B2-taseme omandamine, suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine igapäevaelus, tööl ja edasistes őpingutes toimetulekuks.

Őppemeetodid

 

B2 - taseme őpe tugineb kommunikatiivsele keeleőppemeetodile.

 

4.Őpingute alustamise tingimused

1.B2 - tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus,seda ka    B1  tasemeeksami edukalt läbinu.

2.Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud    vestlus.

3.Testi  ning vestluse pőhjal hindame kohapeal őpilase vastavust

B1 - tasemele.

5.Őppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Őppe kogumaht 220 tundi, millest kontaktőpe on 120 tundi ja iseseisev töö 100 tundi.

Iseseisva töö puhul őppija (jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks) iga

teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid :

info hankimine, andmine ja vastuvőtmine;

oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;

sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine vői neist jutustamine;

igapäevaelu-, töö- vői teenindusalase probleemi lahendamine,kuulab audiomaterjali, teeb teste jm.

 Hindamismeetodiks on  őpimapp, milles  esitatakse ka kodus täidetud töölehed.

Koolitus toimub 2 X 3 korda nädalas ŕ 2-3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4-7 kuud.

 

 

 

 

6.Őppe sisu

Teemad

Ôppesisu

Maht

Kontakt/

Iseseis

 

1.Elukutse, amet ja töö

 

Őppija oskab

▪ selgitada väitluses oma vaateid, ametit, elukutset, tööd ja töö kindlat valdkonda puudutavates küsimustes;

▪ kirjeldada töökoosoleku vői läbirääkimiste ülesehitust ja seal  sőna vőtta;

▪kirjeldada probleemset olukorda oma töökeskkonnas ning esitada oma vaateid selle lahendamiseks;

▪ selgitada vestluspartnerile oma ameti, elukutse vői töö vajalikkust, huvitavust, iseloomu ja omadusi, mőista partnerit  ning neil teemadel väidelda

18+16 ak.t.

 

2.Haridussüsteem

 

Őppija oskab

▪ suhelda antud teemal nii kirjalikult, telefonitsi kui vahetult suheldes;

▪ anda infot őppe- ja päevakava, vajalike őppevahendite, koduülesannete sisu ja vormi jms kohta;

▪vastata  küsimustele ja kaebustele;

 jutust aru saada ja oskab  suhelda ka üldistel ainevälistel teemadel.

▪ vestelda pedagoogiga lapse arengu, edasijőudmise, käitumise, suhtlusoskuse jms teemal;

▪ hankida ja jagada teavet haridussüsteemi, koolivőrgu, konkreetse kooli, eriala őppimise ja őpetamise kohta ning esitada-pőhjendada oma vaateid;

▪väidelda haridust puudutavatel üldhuvitavatel vői päevateemadel.

▪vajadusel esitada pedagoogidele ettepanekuid, kaebusi ja nőudmisi ning neid pőhjendama.

18+16 ak.t.

 

3. Töö ja töösuhted

Őppija oskab

▪organiseerida vőistlust vaba ametikoha täitmiseks ja kandidaatidega vestlema;

▪ koostada kirjalikke tööpakkumiskuulutusi, kasutada vahendusfirmade teenust vői tööotsijate andmepanku;

▪aru saada tööle vőtmisega seotud dokumentatsioonist;

▪teavitada tööotsijat töö ja töötingimuste kohta ning aru saama küsimustest.

▪aru saada tööle asumisega seotud dokumentatsioonist;

▪pöörduda tööhőivetalitusse ning oma soove ja vajadusi selgitada.

18+16 ak.t.

 

4.Avalikud asutused

kodakondsus- ja migratsiooniamet

▪ toll ja piirivalve

▪ politsei ja turvateenistus

▪ maksuamet

▪ tarbijakaitse

▪ kohus ja uurimisorganid

▪ őigusabi

▪ päästeteenistus (päästeamet ja kiirabi)

▪sotsiaalabi ja haigekassa asutused.

Őppija oskab

▪ selgitada oma pädevusala piire;

▪ argumenteerida oma asutuse seisukohti ja muud töösse puutuvat;

▪ korraldada enda ja oma alluvate tööd;

▪ orienteeruda oma tööd puudutavates dokumentides, neid mőista ja koostada;

▪ orienteeruda oma töövaldkonda puudutavas teabes (raadio- ja teleinfo, infolehed, ajakirjad vm kirjandus) ja osata seda vahendada;

▪ teha koostööd ja vahetada infot teiste oma tööga seotud ametnikega;

▪ anda juhtnööre ja soovitusi ning oma tööülesannetest tulenevaid käske.

18+16 ak.t.

 

5.Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

Őppija oskab

▪esitada kaebusi, küsimusi ja nőudeid elamisega seotud teenuse pakkujale;

▪kirjeldada probleemset situatsiooni elukohas ning esitada oma ettepanekuid selle lahendamiseks.

18+16 ak.t.

  6. Tervis ja tervishoid 

Őppija oskab

▪ küsida nii vahetult kui ka telefoni teel patsiendi pöördumise pőhjust,vastata, nőu anda, registreerida vastuvőtule;

▪anda ametikohaseid nőuandeid ja juhendeid;

▪selgitada patsiendile ravimite manustamise ning protseduuride läbiviimise korda;

▪vastata pretensioonidele nii kirjalikult kui ka suuliselt;

18+15 ak.t.
  7. Toitlustamine 

Őppija oskab

▪suhelda kliendiga teenuse kvaliteedi teemadel.

▪vestelda köögi(tüübi), roogade ja teenuse kvaliteedi, hindade, teeninduse ja miljöö teemadel;

▪ aru saada köögiseadmete kohta käivatest kirjalikest tekstidest (ohutusnőuded, ainete ja tarvikute kasutusőpetused).

 18+15 ak.t
  KOKKU:240 ak.t. (130+110)  Lõputest  4 ak.t.
    

 

 

 

 

 

 

 

7.Őppekeskkonna kirjeldus

Ôppetööks rendime ruume

•Jőhvi Vene Pőhikoolis, Narva mnt.16

•Sillamäe Gümnaasiumis, Viru pst. 26                  

•Sillamäe Eesti Pőhikoolis, Tškalovi tn.21

Őppeklassid asuvad bussipeatusest 2-5 minuti  kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Őppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt hästi varustatud őppeklassid.Koolitusruumis on olemas őppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid őppejőu  jaoks, dataprojektorid,  magnettahvel,markerid,CD-mängija,őppematerjalid,Koolitusruumid, őppetehnika  ja őppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nőuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks.

8. Őppematerjalide loend

Pőhiőpik : EESTI KEELE ŐPIK B1, B2 + CD.Mare Kitsnik.2012

Kasik 2007a = Reet Kasik. Sissejuhatus tekstiőpetusse. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Kerge 2001 = Krista Kerge. Eesti süntaks keeleőppe praktikule: käsiraamat. Tallinn: TEA kirjastus.

EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: EeHausenberg jt 2004 = Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rőigas, Ülle Türk. Keeleoskuse mőőtmine. Käsiraamat. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: TEA kirjastus.sti Keele sihtasutus.

Keel selgeks! Eesti keele őpik täiskasvanutele.Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik.2012.

VENE-EESTI SELETAV SŐNARAAMAT. TEA KIRJASTUS, TALLINN 2001,

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-őppe keskkonnas:                ,  http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  őppematerjalide kuulamine.Őppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/keskkonda sőnastikke kasutamisel.

9.Nőuded őpingute lőpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

 

B2- taseme test pőhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal.

Őpingute lőpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ningB2  testide vähemalt 70% sooritamine.Tuleb sooritada lőputest ja suuline vestlus  vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod: 1.Kirjalik test (hőlmab kőiki läbitud teemasid)

                              2.Suuline vestlus  

Hindamiskriteeriumid:Hindamisel lähtume B2testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid .

Keelekursusel osalemise vői selle läbimise kohta väljastatakse őppijale tőend (kui koolituse käigus ei hinnatud őpiväljundite saavutatust vői kui ei saavutatud kőiki őppekava lőpetamiseks nőutud őpiväljundeid) vői tunnistus (kui őpiväljundeid hinnati ja őppija saavutas kőik őppekava lőpetamiseks nőutud väljundid).