VESTLEJA KOOLITUS

Őppeasutuse kood: 10045653

Koolituskava  B2

140 ak.t.

(80 + 60 ak.t.)

 

 

1.Őppekava nimetus

Eesti keele B2 - taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

2.Őppekavarühm

Vőőrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub  vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm : täiskasvanud,kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õpperühma suurus on tavaliselt 8-10 inimest.

( Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi  B2- taseme keeleokuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja.  B2-taseme eesti keele oskus“.

3.Őpiväljundid

 

Koolituse lõpuks őppija

1.saab aru  tekstidest ja erialastest artiklitest;

2.oskab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt väljendada ja põhjendada ning teemat arendada nii kõnes kui ka kirjas;

3.oskab allikmaterjalidele põhinedes koostada kokkuvőtteid ja neid suuliselt presenteerida;

4.oskab luua selget, hea ülesehitusega teksti juba keerulisemal teemal;

5.oskab  analüüsida erialaga seotud teemavaldkondi.

6.mõistab tekstide ja mõttevahetuse tuuma; oskab koostada kokkuvőtet, teha ülevaadet.

7.suudab sobivas registris ladusalt väljendada oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult;

8. suudab selgitada oma vaatenurka ning tuua välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi.

 

Koolituse eesmärgid

B2 - taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme  B2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B2 - taseme keeleokuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B2 - taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B2- taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Eesti keele B2-taseme omandamine, suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine igapäevaelus, tööl ja edasistes őpingutes toimetulekuks.

Õppemeetodid

 

B2 - taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleőppemeetodile.

 

4.Õpingute alustamise tingimused

1.B2 - tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus,seda ka    B1  tasemeeksami edukalt läbinu.

2.Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

3.Testi  ning vestluse põhjal hindame kohapeal õppija vastavust B1 - tasemele.

5.Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 140 ak tundi, millest kontaktőpe on 80 ak.t. ja 60t.iseseisvat tood. 

Iseseisva töö puhul õppija (jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks) iga

teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid :

info hankimine, andmine ja vastuvőtmine;

oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;

sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine vői neist jutustamine;

igapäevaelu-, töö- vői teenindusalase probleemi lahendamine,kuulab audiomaterjali, teeb teste jm.

 Hindamismeetodiks on  õpimapp, milles  esitatakse ka kodus täidetud töölehed.

Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas ŕ 2-3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4-7 kuud.

 

 

 

6.Őppe sisu

Teemad

Ôppesisu

Maht

Kontakt/

Iseseis

 

1.Eluase ja kinnisvara

Õppija oskab

▪tutvustada kinnisvarafirma teenuseid, ostu-, müügi- ja renditingimusi;

▪koostada müügi- ja rendiobjektide      kirjeldusi;

▪tutvustada müügi- ja rendiobjekte;

▪ hankida ja mõista kinnisvaratehingutega ning kinnisvara haldamisega seotud infot

küsida kinnisvarafirmalt vastavat teenust;

▪mõista kinnisvaratehingutega seotud dokumente;

▪ saada aru peamistest detailidest kinnisvara haldamise ja kinnisvaratehingutega seotud infos ja osata nőuda sellekohaseid selgitusi;

▪esitada pretensioone ja nõudmisi kinnisvara vői teenuse kvaliteedi kohta;

▪ajada vajadusel asju panga ja kindlustusfirmaga.

19+15 ak.t.

 

2.Söök ja jook

Õppija oskab

▪kirjeldada pere, kodukandi ja elukoha igapäevaseid ja pidulikke toitumisharjumusi, söögi- ja joogivalikut, lauakombeid;

▪ selgitada-põhjendada oma seisukohti söögi-joogi valiku, alkoholi tarbimise, toitumistavade jms teemadel;

▪ kirjeldada oma toitumisharjumusi, lemmiktoitu või -jooki, maitseelamusi, argi- ja pidulauda, lemmikrestorani vms;

19+15 ak.t.

 

3.Aeg ja ajaviide 

Õppija oskab

▪põhjendada ja propageerida oma huvisid, harrastusi ja meelelahutuse viise;

▪kõnelda oma eelistustest ja neid põhjendada;

▪vestelda raamatust, filmist, kultuuri- ja spordiüritusest;

▪diskuteerida vaba aja veetmisega seotud aja- vői rahakulu üle.

▪jälgida raadio- ja telesaateid ning lugeda ajakirjandust, vestelda neil teemadel;

▪on suuteline jälgima teatrietendusi ning sel teemal vestlema;

▪lugeda subtiitreid ja neist aru saama;

▪lugeda ilu- ja tarbekirjandust ning suutma neil teemadel vestelda;

▪osaleda veebisuhtluses ja hankida Internetist infot ning seda vahendama.

▪ selgitada vajadusel ürituse korralduslikku iseloomu ja ka ise vastavalt sellele käituda;

▪pidada lühikest asjakohast kőnet;

▪suhelda ning vestelda külalistega sobivatel isiklikel ning ühiskondlikel teemadel;

▪kasutada olukorrale sobivaid väljendeid;

▪ suhelda ning vestelda kohalviibijatega sobivatel isiklikel ning ühiskondlikel teemadel;

▪kasutada olukorrale sobivaid väljendeid.

19+15 ak.t.

 

4. Olmeteenused ja kaubandus (sisseostud ja hinnad)

Õppija oskab

▪vastata suuliselt ja kirjalikult kliendi kaebustele ja pretensioonidele;

▪ küsida nii vahetult kui ka telefoni teel kliendi pöördumise pőhjust, vastata ja nõu andma;

▪vestelda kliendiga tema teenusega seotud probleemidest ja muredest;

▪anda ametikohaseid nõuandeid ja selgitusi;

▪ selgitada kliendile oma tegevust, töömeetodi eeliseid, vahendite ja materjalide omadusi;

▪arutada kliendiga teenuste variante, nende tulemusi;

▪anda kliendile nõu teenusega seotud küsimustes;

▪kasutada asjakohaselt Interneti- ja telefonisuhtluse etiketti.

19+15 ak.t.

 

KOKKU: 140 ak.t. (80+60)

LŐPUTEST : kirjalik suuline

4 ak.t.

 

 

 

 

7.Õppekeskkonna kirjeldus

Ôppetööks rendime ruume

•Jőhvi Vene Pőhikoolis, Narva mnt.16

•Sillamäe Gümnaasiumis, Viru pst. 26                  

•Sillamäe Eesti Pőhikoolis, Tškalovi tn.21

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 2-5 minuti  kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt hästi varustatud õppeklassid.Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õppejőu  jaoks, dataprojektorid,  magnettahvel,markerid,CD-mängija,õppematerjalid,Koolitusruumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks.

8. Õppematerjalide loend

Põhiõpik : EESTI KEELE ÕPIK B1, B2 + CD.Mare Kitsnik.2012

Kasik 2007a = Reet Kasik. Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Kerge 2001 = Krista Kerge. Eesti süntaks keeleőppe praktikule: käsiraamat. Tallinn: TEA kirjastus.

EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: EeHausenberg jt 2004 = Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rőigas, Ülle Türk. Keeleoskuse mõõtmine. Käsiraamat. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: TEA kirjastus.sti Keele sihtasutus.

Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele.Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik.2012.

VENE-EESTI SELETAV SŐNARAAMAT. TEA KIRJASTUS, TALLINN 2001,

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:       http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  õppematerjalide kuulamine.Õppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/keskkonda sõnastikke kasutamisel.

9.Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

 

B2- taseme test pőhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal.

Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ningB2  testide vähemalt 70% sooritamine.Tuleb sooritada lőputest ja suuline vestlus  vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod: 1.Kirjalik test (hőlmab kőiki läbitud teemasid)   

2.Suuline vestlus  Hindamiskriteeriumid:Hindamisel lähtume B2testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid .

Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend (kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui ei saavutatud kõiki őppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid) vői tunnistus (kui õpiväljundeid hinnati ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud väljundid).