VESTLEJA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 10045653

Koolituskava B2

1.Õppekava nimetus

Eesti keele B2 kursused.

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B2-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“.

3. Õpiväljundid


Koolituse lõpuks õppija:


• Mõistab keerukate, abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma.

• Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja eesmärke ning põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.


• Oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.

• Suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi.

Koolituse eesmärgid


B2-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B2-taseme kirjeldusele.

Õppemeetodid


B2-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

4. Õpingute alustamise tingimused

  • B2-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus.

  • Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

  • Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust B1-tasemele.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 60 tundi, (auditoorse töö) ja iseseisev töö 40 tundi.

Iseseisva töö puhul õppija ( jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks) iga teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid :

  • info hankimine, andmine ja vastuvõtmine;

  • oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;

  • sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine või neist jutustamine;

  • igapäevaelu-, töö- või teenindusalase probleemi lahendamine, kuulab audiomaterjali, teeb teste;

Koolitus toimub 1 korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 6 kuud.


6. Õppe sisu

Jrk.

Teemad

Ôppesisu

1

Elukutse, amet ja töö

Töösuhted

4 õ.t.

▪ töökoosolekud, läbirääkimised, sõnavõtt

▪ probleemid töökeskkonnas ning nende lahendamine

▪ ameti, elukutse või töö vajalikkus ning neil teemadel väidelda

tööle värbamine vaba ametikoha täitmiseks ja kandidaatidega vestlemine

▪ kirjalik tööpakkumiskuulutus, vahendusfirma teenus või tööotsijate andmepank

▪ tööle võtmisega seotud dokumentatsioon

2

Haridussüsteem

4 õ.t.

▪ kirjalik, telefonitsi kui vahetult suhtlemine

▪ info õppe- ja päevakava, vajalike õppevahendite, koduülesannete sisu ja vormi jms kohta

▪ küsimustele ja kaebustele vastamine

▪ üldistel ainevälistel teemadel arutamine

▪ lapse arengu, edasijõudmise, käitumise, suhtlusoskuse teemal vestlemine

▪ haridussüsteemi, koolivõrgu, konkreetse kooli, eriala õppimise ja õpetamise kohta info otsimine

▪ haridust puudutavatel üldhuvitavatel või päevateemadel arutamine

3

Tervis ja tervishoid

4 õ.t.

▪ vestlemine ja väitlus tervise ja enesetunde teemadel

▪ õnnetusjuhtumid, arstiabi ning kindlustustoetus

▪ tervis ja tervishoid

▪ arsti poole pöördumine

▪ telefoni teel patsiendiga suhtlemine, nõu andmine, vastuvõtule registreerimine

▪ ametikohased nõuanded ja juhendid

▪ patsiendile ravimite manustamise ning protseduuride läbiviimise korra selgitamine

▪ pretensioonidele vastamine

4

Eluase ja kinnisvara, kodukoht

4 õ.t.

▪ kaebused, küsimused ja nõuded elamisega seotud teenuse pakkujale

▪ probleemsete situatsioonide kirjeldamine ja lahendamine

▪ kinnisvarafirma teenused, ostu-, müügi- ja renditingimused

▪ müügi- ja rendiobjektide kirjeldus

▪ müügi- ja rendiobjekti tutvustus

▪ kinnisvaratehingud ning kinnisvara haldamine

▪ kinnisvaratehingutega seotud dokumendid

▪ pretensioonid ja nõudmised kinnisvara või teenuse kvaliteedi kohta

▪ asjaajamine panga ja kindlustusfirmaga

5

Aeg ja ajaviide

4 õ.t.

▪ huvid, harrastused ja meelelahutuse viisid

▪ eelistused

▪ raamatud, filmid, kultuuri- ja spordiüritused

▪ vaba aja veetmine ja sellega seotud aja- või rahakulu

▪ raadio- ja telesaated, ajakirjandus

▪ teatrietendused

▪ ilu- ja tarbekirjandus

▪ veebisuhtlus ja internetist info hankimine

6

Olmeteenused ja kaubandus (sisseostud ja hinnad)

4 õ.t.

▪ kliendi kaebustele ja pretensioonidele vastamine, reageerimine

▪ telefoni teel kliendile vastamine, nõu andmine

▪ teenusega seotud probleemid ja mured

▪ ametikohased nõuanded ja selgitused

▪ tegevus, töömeetodi eelised, vahendite ja materjalide omadused

▪ asjakohane interneti- ja telefonisuhtluse etikett

7

Keskkond, kohad, loodus, ilm

6 õ.t.

▪ vaated keskkonna reostuse ja -kaitse teemadel

▪ info piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, samuti looduse, keskkonnakaitse, ilmaolude kohta

▪ kodukoht, selle loodus ja vaatamisväärsused

▪ oluliste paikade geograafilised ja kultuurilised iseärasused

▪ olud, ilmastik, kliima

8

Transport ja reisimine

4 õ.t.

▪ vestlus kliendiga teenusega seotud teemadel ja soovituste andmine

▪ kliendi kaebused, k.a kirjalikult ja nõuetekohaselt toimimine

▪ sõiduki rikete kirjeldamine ja abi kutsumine

▪ vestlus teenindajaga

▪ politsei ja liikluskindlustus

▪ kaebus teenuse kvaliteedi kohta

9

Kultuur ja keeled

6 õ.t.

▪ Eesti ja oma päritolumaa kultuur

▪ Eesti ja oma päritolumaa kultuuri kirjeldamine ning võrdlemine

10

Inimene, inimsuhted ühiskonnas

6 õ.t.

Rahvus, nende erinevused

▪ oma sõbra või sõpruskonna kirjeldamine

▪ oma rühmituse või organisatsiooni eesmärkidest, tegevusest ja meeldejäävatest sündmustes jutustamine

11

Majandus- ja õigussuhted

8 õ.t.

▪ majandussüsteem ja õiguskord

▪ kodanike ja residentide põhiõigused ja kohustused

▪ info majanduselu aspektide kohta

12

Poliitika, aktuaalsed sündmused

6 õ.t.

▪ erakonnad, nende poliitilised vaated ja seisukohad

▪ massimeedia, päevakajalised poliitilised sündmused, poliitiline vaidlus.7. Õppekeskkonna kirjeldus

Ôppetööks rendime ruume

• Jõhvi Vene Põhikoolis, Narva mnt.16

• Sillamäe Gümnaasiumis, Viru pst. 26

• Sillamäe Eesti Põhikoolis, Tškalovi tn.21

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 2–5 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt hästi varustatud õppeklassid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid, dataprojektorid, magnettahvel, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ning tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks.

8. Õppematerjalide loend

Põhiõpik: Eesti keele õpik B1, B2 + CD. Mare Kitsnik. 2012

Kasik 2007a = Reet Kasik. Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Kerge 2001 = Krista Kerge. Eesti süntaks keeleõppe praktikule: käsiraamat. Tallinn: TEA kirjastus.

EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: EeHausenberg jt 2004 = Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rõigas, Ülle Türk. Keeleoskuse mõõtmine. Käsiraamat. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: TEA kirjastus. Eesti Keele Sihtasutus.

Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik. 2012.

Vene-Eesti seletav sõnaraamat. TEA kirjastus. Tallinn. 2001.

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas: http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on õppematerjalide kuulamine. Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

9. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid


Hindamisel lähtume B2 testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti keele-tasemeeksamid. Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B2-testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal.

Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.

10. Õpetajate kvalifikatsiooni õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Reet Lümat i. k. 44812162233

  • Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledź (22. juuni 2006) dipl. nr. AA 002759

  • Eriala: Eesti keel teise keelena

Koolitamise kogemus 36. aastatÕppekava kinnitamise aeg: 18.05.2016