Meie oleme töötukassa partnerid!

VESTLEJA KOOLITUS

Őppeasutuse kood: 10045653

Koolituskava  B2

Moodul II

270 ak.t.

150 aud-120 iseseisvat tööd

 

 

1. Õppekava nimetus

Eesti keele B2 - taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

2. Õppekavarühm

Vőőrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub  vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm : täiskasvanud,kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Őpperühma suurus on tavaliselt 8-10 inimest.

( Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi  B2- taseme keeleokuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja.  B2-taseme eesti keele oskus“.

3. Õpiväljundid

 

Koolituse lõpuks õppija

1.saab aru  tekstidest ja erialastest artiklitest;

2.oskab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt väljendada ja põhjendada ning teemat arendada nii kõnes kui ka kirjas;

3.oskab allikmaterjalidele põhinedes koostada kokkuvőtteid ja neid suuliselt presenteerida;

4.oskab luua selget, hea ülesehitusega teksti juba keerulisemal teemal;

5.oskab  analüüsida erialaga seotud teemavaldkondi.

6.mõistab tekstide ja mőttevahetuse tuuma; oskab koostada kokkuvõtet, teha ülevaadet.

7.suudab sobivas registris ladusalt väljendada oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult;

8. suudab selgitada oma vaatenurka ning tuua välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi.

 

Koolituse eesmärgid

B2 - taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme  B2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B2 - taseme keeleokuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B2-taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Eesti keele B2-taseme omandamine, suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine igapäevaelus, tööl ja edasistes õpingutes toimetulekuks.

õppemeetodid

 

B2 - taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleőppemeetodile.

 

4. Õpingute alustamise tingimused

1. B2 - tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus,seda ka    B1  tasemeeksami edukalt läbinu.

2. Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud    vestlus.

3. Testi  ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavustB1 - tasemele.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 450 tundi, millest kontaktõpe on 250 tundi ja 200 tundi on iseseisev  töö ) iga

teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid :

info hankimine, andmine ja vastuvőtmine;

oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;

sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine vői neist jutustamine;

igapäevaelu-, töö- vői teenindusalase probleemi lahendamine,kuulab audiomaterjali, teeb teste jm.

 Hindamismeetodiks on  őpimapp, milles  esitatakse ka kodus täidetud töölehed.

Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas ŕ 2-3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4-7 kuud.


6.Őppe sisu

Teemad

Ôppesisu

Maht

Kontakt/

Iseseis

 

Moodul II

6. Tervis ja tervishoid

Őppija oskab

▪ küsida nii vahetult kui ka telefoni teel patsiendi pöördumise pőhjust,vastata, nőu anda, registreerida vastuvőtule;

▪anda ametikohaseid nőuandeid ja juhendeid;

▪selgitada patsiendile ravimite manustamise ning protseduuride läbiviimise korda;

▪vastata pretensioonidele nii kirjalikult kui ka suuliselt;

16+13 ak.t.

 

7.Toitlustamine

Őppija oskab

▪suhelda kliendiga teenuse kvaliteedi teemadel.

▪vestelda köögi(tüübi), roogade ja teenuse kvaliteedi, hindade, teeninduse ja miljöö teemadel;

▪ aru saada köögiseadmete kohta käivatest kirjalikest tekstidest (ohutusnőuded, ainete ja tarvikute kasutusőpetused).

16+13 ak.t.

 

8.Eluase ja kinnisvara

Őppija oskab

▪tutvustada kinnisvarafirma teenuseid, ostu-, müügi- ja renditingimusi;

▪koostada müügi- ja rendiobjektide      kirjeldusi;

▪tutvustada müügi- ja rendiobjekte;

▪ hankida ja mőista kinnisvaratehingutega ning kinnisvara haldamisega seotud infot

küsida kinnisvarafirmalt vastavat teenust;

▪mőista kinnisvaratehingutega seotud dokumente;

▪ saada aru peamistest detailidest kinnisvara haldamise ja kinnisvaratehingutega seotud infos ja osata nőuda sellekohaseid selgitusi;

▪esitada pretensioone ja nőudmisi kinnisvara vői teenuse kvaliteedi kohta;

▪ajada vajadusel asju panga ja kindlustusfirmaga.

16+13 ak.t.

 

9.Söök ja jook

Őppija oskab

▪kirjeldada pere, kodukandi ja elukoha igapäevaseid ja pidulikke toitumisharjumusi, söögi- ja joogivalikut, lauakombeid;

▪ selgitada-pőhjendada oma seisukohti söögi-joogi valiku, alkoholi tarbimise, toitumistavade jms teemadel;

▪ kirjeldada oma toitumisharjumusi, lemmiktoitu vői -jooki, maitseelamusi, argi- ja pidulauda, lemmikrestorani vms;

16+13 ak.t.

 

10.Aeg ja ajaviide 

Őppija oskab

▪pőhjendada ja propageerida oma huvisid, harrastusi ja meelelahutuse viise;

▪kőnelda oma eelistustest ja neid pőhjendada;

▪vestelda raamatust, filmist, kultuuri- ja spordiüritusest;

▪diskuteerida vaba aja veetmisega seotud aja- vői rahakulu üle.

▪jälgida raadio- ja telesaateid ning lugeda ajakirjandust, vestelda neil teemadel;

▪on suuteline jälgima teatrietendusi ning sel teemal vestlema;

▪lugeda subtiitreid ja neist aru saama;

▪lugeda ilu- ja tarbekirjandust ning suutma neil teemadel vestelda;

▪osaleda veebisuhtluses ja hankida Internetist infot ning seda vahendama.

▪ selgitada vajadusel ürituse korralduslikku iseloomu ja ka ise vastavalt sellele käituda;

▪pidada lühikest asjakohast kőnet;

▪suhelda ning vestelda külalistega sobivatel isiklikel ning ühiskondlikel teemadel;

▪kasutada olukorrale sobivaid väljendeid;

▪ suhelda ning vestelda kohalviibijatega sobivatel isiklikel ning ühiskondlikel teemadel;

▪kasutada olukorrale sobivaid väljendeid.

16+13 ak.t.

 

11. Olmeteenused ja kaubandus (sisseostud ja hinnad)

Őppija oskab

▪vastata suuliselt ja kirjalikult kliendi kaebustele ja pretensioonidele;

▪ küsida nii vahetult kui ka telefoni teel kliendi pöördumise pőhjust, vastata ja nőu andma;

▪vestelda kliendiga tema teenusega seotud probleemidest ja muredest;

▪anda ametikohaseid nőuandeid ja selgitusi;

▪ selgitada kliendile oma tegevust, töömeetodi eeliseid, vahendite ja materjalide omadusi;

▪arutada kliendiga teenuste variante, nende tulemusi;

▪anda kliendile nőu teenusega seotud küsimustes;

▪kasutada asjakohaselt Interneti- ja telefonisuhtluse etiketti.

16+13 ak.t.

 

12.Keskkond, kohad, loodus, ilm

Őppija oskab

▪selgitada oma vaateid keskkonna reostuse ja -kaitse teemadel.

▪hankida infot piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, samuti looduse, keskkonnakaitse, ilmaolude jms kohta ning kőnealust infot jagada;

▪ kirjeldada oma kodukohta, selle loodust ja vaatamisväärsusi;

jutustada  oluliste paikade geograafilistest ja kultuurilistest iseärasustest ning selgitada suhtumist neisse;

▪kirjeldada olusid, ilmastikku, kliimat, kohalikule aastaajale tüüpilist vői konkreetse ajahetke ilma; küsida teed ja juhatada seda;

▪aru saada ilmateatest nii suuliselt kui kirjalikult;

▪lugeda kaarte, skeeme, infovoldikuid jms.

16+14 ak.t.

 

13. Transport ja  reisimine

Őppija oskab

▪vestelda kliendiga teenusega seotud teemadel ja anda vajadusel soovitusi;

▪vastata kliendi kaebustele, k.a kirjalikult ja nőuetekohaselt toimima.

kirjeldada sőiduki rikkeid ja kutsuma abi;

▪vestelda teenindajaga teenusega seotud teemadel ja küsida vajadusel soovitusi;

▪suhelda vajadusel politsei ja liikluskindlustusega;

 ▪esitada teenuse kvaliteedi kohta kaebust, k.a kirjalikult.

17+14 ak.t.

 

14.Enesetunne ja tervis

 

Őppija oskab

▪vestelda ja väidelda ning esitada küsimusi tervise ja enesetunde teemadel;

▪kirjeldada őnnetusjuhtumit, taotleda arstiabi ning kindlustustoetust, vőimalusel esitada lisateavet;

▪esitada ja pőhjendada oma tervist ja tervishoidu puudutavaid vaateid;

 ▪pöörduda oma tervise asjus arsti poole ja kirjeldada talle oma häda.

17+14 ak.t.

 

KOKKU: 270 ak.t. (150+120)

LŐPUTEST : kirjalik suuline

4 ak.t.

 

 

 

 

 

 

 

7.Őppekeskkonna kirjeldus

Ôppetööks rendime ruume

•Jőhvi Vene Pőhikoolis, Narva mnt.16

•Sillamäe Gümnaasiumis, Viru pst. 26                  

•Sillamäe Eesti Pőhikoolis, Tškalovi tn.21

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 2-5 minuti  kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt hästi varustatud õppeklassid.Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õppejõu  jaoks, dataprojektorid,  magnettahvel,markerid,CD-mängija, õppematerjalid,Koolitusruumid, őppetehnika  ja őppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nőuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks.

8. Őppematerjalide loend

Põhiõpik : EESTI KEELE ÕPIK B1, B2 + CD. Mare Kitsnik.2012

Kasik 2007a = Reet Kasik. Sissejuhatus tekstiőpetusse. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Kerge 2001 = Krista Kerge. Eesti süntaks keeleőppe praktikule: käsiraamat. Tallinn: TEA kirjastus.

EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: EeHausenberg jt 2004 = Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rőigas, Ülle Türk. Keeleoskuse mőőtmine. Käsiraamat. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: TEA kirjastus.sti Keele sihtasutus.

Keel selgeks! Eesti keele őpik täiskasvanutele.Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik.2012.

VENE-EESTI SELETAV SŐNARAAMAT. TEA KIRJASTUS, TALLINN 2001,

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-őppe keskkonnas:                ,  http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  őppematerjalide kuulamine.Őppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/keskkonda sőnastikke kasutamisel.

9.Nőuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

 

B2- taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal.

Őpingute lőpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B2-testide vähemalt 70% sooritamine.Tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus  vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod: 1.Kirjalik test (hõlmab kõiki läbitud teemasid)

                              2.Suuline vestlus  

Hindamiskriteeriumid: Hindamisel lähtume B2-testikomplekti sooritusest. 

Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid .

Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend (kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid) või tunnistus (kui õpiväljundeid hinnati ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud väljundid).